Full Black&White Evolution Data

I don’t know if any other English sites have done this yet, but I’ve decided to compile a full list of evolutionary methods.  I’ve put it in a spoiler just because it is so long @@;

[spoiler]

 • Tsutaaja -(lv17)> Janobii -(lv36)> Jaroda
 • Pokabu -(lv17)> Chaobu -(lv36)> Emboar
 • Mijumaru -(lv17)> Futachimaru -(lv36)> Daikenki
 • Minezumi -(lv20)> Miruhoggu
 • Yooterii -(lv16)> Haaderia -(lv32)> Muurando
 • Choroneko -(lv20)> Leperasudu
 • Yanappu -(leaf stone)> Yanakki
 • Baoppu -(fire stone)> Baokki
 • Hiyappu -(water stone)> Hiyakki
 • Munna -(moon stone)> Musharna
 • Mamepato -(lv21)> Hatoopoo -(lv32)> Kenhorou
 • Shimama -(lv27)> Zeburaika
 • Dangoro -(lv25)> Gantoru -(trade)> Gigaiasu
 • Koromori -(summer)> Kokoromori
 • Moguryuu -(lv31)> Doryuuzu
 • Tabunne
 • Dokkora -(lv25)> Dotekkotsu -(trade)> Roopushin
 • Otamaru -(lv25)> Gamagaru -(lv36)> Gamageroge
 • Nageki
 • Dageki
 • Kurumiru -(lv20)> Kurumayu -(summer)> Hahakurimo
 • Futsude -(lv22)> Hoiiga -(lv30)> Pendoraa
 • Monmen -(sun stone)> Erefuun
 • Churine -(sun stone)> Doreida
 • Basurao
 • Meguroko -(lv29)> Warubiru -(lv40)> Warubiaru
 • Darumakka -(lv35)> Hihidaruma
 • Marakacchi
 • Ishizumai -(lv34)> Iwaperasu
 • Zuruggu -(lv39)> Zuruzukin
 • Shinpora
 • Desumasu -(lv34)> Desukan
 • Purotooga -(lv37)> Abagoora
 • Aaken -(lv37)> Aakeosu
 • Yabakuron -(lv36)> Dasutodasu
 • Zoroa -(lv30)> Zoroark
 • Chillarmy -(light stone)> Chirachiino
 • Gochimu -(lv32)> Gochimiru -(lv41)> Gochiruzeru
 • Yuniran -(lv32)> Daburan -(lv41)> Rankurusu
 • Koaruhii -(lv35)> Swanna
 • Banipucchi -(lv35)> Baniricchi -(lv47)> Baibanira
 • Shikijika -(lv34)> Mebukujika
 • Emonga
 • Kapurumo -(trade w/ Chobomaki)> Shubarugo
 • Tamagetake -(lv39)> Morobareru
 • Pururiru -(lv40)> Burunkeru
 • Mamambou
 • Bachuru -(lv36)> Denchura
 • Tesshiido -(lv40)> Nattorei
 • Gearu -(38)> Gigear -(49)> Gigigear
 • Shibishirasu -(lv39)> Shibibiiru -(thunder stone)> Shibirudon
 • Riguree -(lv42)> Oobemu
 • Hitomoshi -(lv41)> Ranpuraa -(dusk stone)> Shanderaa
 • Kibago -(lv38)> Onondo -(lv48)> Ononokusu
 • Kumashun -(lv37)> Tsunbear
 • Furijio
 • Chobomaki -(trade w/ Kaburumo)> Agirudaa
 • Maggyo
 • Kojofuu -(lv50)> Kojondo
 • Kurimugan
 • Gobitto -(lv43)> Goruggo
 • Komatana -(lv52)> Kirikizan
 • Baffuron
 • Washibon -(lv54)> Wargle
 • Baruchai -(lv54)> Barujiina
 • Kuitaran
 • Aianto
 • Monozu -(lv50)> Jiheddo -(lv64)> Sazando
 • Meraruba -(lv59)> Urugamosu
 • Aaaaaand then non-evolving legendaries start!

[/spoiler]

<3 pokejungle